Επιστροφές Προϊόντος

Πολιτική Επιστροφών


Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα:

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων και, στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στο διανομέα, αλλιώς να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής, ο πελάτης χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Η Aequip υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση απλής παράδοσης του είδους όχι σε φυσικό πρόσωπο, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση εξωτερικά και χωρίς αισθητά ελαττώματα.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του Aequip.gr:
Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της Aequip.gr:

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα διαφορετικά από τα πωληθέντα κατά είδος ή ποσότητα.
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας)  ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Aequip.gr
 4. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξαρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Aequip.gr. 
 5. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, ειδάλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.
 6. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και με πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παρελήφθη από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Aequip.gr θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Aequip.gr είτε μέσω courier (μόνο με την συνεργαζόμενη σε αυτήν).
 7. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση, ειδάλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Aequip σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους, με επιμέλεια της Aequip. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η Aequip.gr θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβαίνει εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Aequip.gr πλέον. Η Aequip.gr κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δε φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
 8. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα από το οποίο παρελήφθη το προϊόν. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
 9. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και θα προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

 4.1 Ο Πελάτης, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για προσωπική του χρήση και όχι για επαγγελματική, δηλαδή το προϊόν να μην έχει αγοραστεί με τιμολόγιο, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, εφόσον η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθεί και φυσικά το προϊόν δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

4.2 Έναρξη της προθεσμίας υπαναχώρησης

   Για τις συμβάσεις πώλησης, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει:

i. Από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το προϊόν στον πελάτη ή σε τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον πελάτη.

ii. Σε περίπτωση πολλών προϊόντων που παραγγέλλονται με μία παραγγελία, από την παράδοση του τελευταίου προϊόντος.

4.3 Η υπαναχώρηση αυτή γίνεται χωρίς υποχρέωση του πελάτη να αναφέρει τους  λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση. Ακόμα και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

4.4 Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί για τη δήλωση αυτή το υπόδειγμα που θα σας στείλουμε εάν μας το ζητήσετε.  

4.5 Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται ως εξής:

  i. στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας: εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβαίνει σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

  ii. στην περίπτωση πληρωμής τοις μετρητοίς είτε με αντικαταβολή είτε δια καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που θα υποδείξει ο ίδιος.

  iii. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω Paypal, θα γίνεται επιστροφή χρημάτων με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού Paypal του πελάτη. 

4.6 Η επιστροφή των προϊόντων από τον Πελάτη θα γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14)  ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της υπαναχώρησης προς στον προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνονται δεκτά από την Εταιρεία προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη ή η ηλεκτρονική γνωστοποίηση της υπαναχώρησης. 

4.7 Ο Πελάτης σε περίπτωση υπαναχώρησης επιστρέφει το προϊόν με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη κατά τη μεταφορά. Τα προϊόντα, που ο Πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει, θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν ανοιχθεί ή αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, ήτοι ο Πελάτης θα πρέπει να διαχειρίζεται τα προϊόντα όπως ακριβώς θα έπραττε, εάν τα εξέταζε σε φυσικό κατάστημα πριν τα αγοράσει. 

4.8 Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η δε Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

4.9 Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

 

Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις εξής περιπτώσεις:

 

 i. Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν ανοιχτεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές – κοπτικές – κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες, θερμόμετρα, μαγειρικά σκεύη κλπ).

 ii. Πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

iii. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα και πληρωμή στο κατάστημα, τότε η πώληση δεν λογίζεται ως εξ αποστάσεως σύμβαση και κατά συνέπεια δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

iv. H  αξία του προϊόντος είναι μικρότερη ή ίση των 30 ευρώ (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994)

Τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη

Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω. O καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία για την ολοκλήρωση της επιστροφής μέσω και τηλεφώνου στο 2394022383. 

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (σαν καινούργιο) όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων κ.τ.λ.) σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Για να γίνει δεκτή επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με χρεωστική/πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα τα επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό ή επίσημο αποδεικτικό της ολοκληρωμένης συναλλαγής . 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με χρεωστική/πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.

I.Αν βρίσκεστε κοντά στο aequip 

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα και, αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλο, να σας καθοδηγήσει ο ίδιος για τα περαιτέρω. 

 

II.Αν παραλαμβάνετε μέσωcourier 

Σε αυτήν την περίπτωση: 

 1. Συσκευάζετε το προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. 2
 2. Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία ένα έγγραφο ή μας αποστέλλετε e-mail στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προςεπιστροφή. 
 3. Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπόψιν ΤμήματοςΕπιστροφών.  
 4. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 23940 22383, είτε μέσω e-mailστοsales@aequip.gr

ΓΕΝΙΚΑ 

Το Δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται βάσει του ν. 2251/1994 και της ΚΥΑ Ζ1-891/2013. 

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ένα προιόν και η εταιρία μας να του καταβάλει το τίμημα, εφόσον ενημερώσει εγγράφως για την απόφασή του αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προίόντος, αναφέροντας ημερομηνία και αριθμό παραστατικού αγοράς και θα λάβει έγκριση της επιστροφής από την aequip. Αυτό μπορεί να γίνει: α) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας, β) με συστημένη επιστολή προς τον ΔΙΟΓΕΝΗ ΑΙΝΑΛΗ, Αχιλλ. Τζελίλη 47, Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκης, 57200, γ) με email  στην διεύθυνση [email protected]. Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το προιόν στην άριστη κατάσταση στην οποία του παραδόθηκε. Εντός της ίδιας προθεσμίας από την ημερομηνία της παράδοσης το aequip  είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει τυχόν ποσά τα οποία του έχουν καταβληθεί από τον πελάτη. Τα επιστρεφόμενα προιόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις σχετικές αποδείξεις παραλαβής. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 

 1. Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία14 ημερολογιακών ημερώναπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα), δηλαδή από την στιγμή που όντως ο αγοραστής αποκτά το προϊόν και το κατέχει στα χέρια (φυσική εξουσίαση προϊόντος – κρίσιμη είναι η κατοχή του και η κτήση της νομής του προϊόντος), ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση. 
 2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόνακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.  
 3. Ηεπιστροφήτου είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για τηνεπιστροφήτου είδους. 
 4. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, συμψηφίζοντας τυχόν δικές τις απαιτήσεις αν υπάρχουν. 
 1. Ηεπιστροφήτωνχρημάτωνστον πελάτη, θα γίνεται όπως αναφέρεται ήδη  ανωτέρω σχετικά με τις επιστροφές προϊόντων. 
 2. Οπελάτης υποχρεούται (εκτός εάνκατ’ απόλυτη εξαίρεση ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος) να επιστρέφει τα προϊόνταεντός 14 ημερολογιακών ημερώναπό την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση .Το ίδιο διάστημα δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών ισχύει και για την επιστροφή του τιμήματος 
 3. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δεεταιρεια δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή τηςακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς ταπαρασχεθένταμέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωματης υπαναχώρησηςτυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν κι αυτές εκτός κι αν από τη φύση τους μπορούν να υπάρξουν αυθύπαρκτα κι από μόνες τους και ρητώς και εγγράφως το δηλώσει και το επιθυμεί ο πελάτης.

Σύμφωνα με  το αρθρ. 3ιβ του ν. 2251/1994,  το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του εν λόγω άρθρου (3ιβ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο και αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση  

 β) την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.  

γ) Στις περιπτώσεις που πρόκειται για προϊόντα προσωπικής φροντίδας και δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους ατομικής προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. ξυριστικές μηχανές, αποτριχωτικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, κ.λπ.),    

δ) Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή  

 ε) Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,  

 στ)Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε έχει γίνει χρήση του προϊόντος και δεν μπορεί να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση κατά την παράδοση και πώληση, είτε υπάρχουν ουσιώδεις αλλοιώσεις του προϊόντος οι οποίες δεν υπήρχαν κατά την παράδοσή του  

ζ.)Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων ή αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα  

η) Στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία και δεν μπορούν να αποσπαστούν ή την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης  

 

θ.) Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της εταιρείας, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.  

 Ο αγοραστής δικαιούται κατ` επιλογήν του: 

 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
 2. να μειώσει το τίμημα
 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. 

Επομένως η λύση του δικαιώματος υπαναχώρησης δεν τίθεται ως αποκλειστική λύση αλλά ως μια εναλλακτική και ισοτιμη λυση είτε με το δικαίωμα διόρθωσης,είτε με το δικαίωμα αντικατάστασης είτε με το δικαίωμα μειώσεως του τιμήματος εφόσον συμφωνεί και ο πωλητής-εταιρεία μας ή με δικαστική διάπλαση.  

Τέλος, καθίσταται σαφές ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί και η ασκηση του είναι καταχρηστική και ενάντια στα χρηστά ήθη και καλή πίστη αν η υπαναχωρηση από τη σύμβαση γίνεται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, το οποίο και μπορεί να διορθωθεί.  

Ι. Εάν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ως προς τη συσκευασία ή ελλιπή ή δίχως τα νόμιμα παραστατικά τους και τα συνοδευτικα έγγραφα ή αν το προϊόν έχει εμφανώς χρησιμοποιηθεί με αποτέλεσμα να μειώνεται η εμπορική του αξία με βάση την κοινή λογικη, την καλή συναλλακτική πίστη, τα χρηστά ήθη και το κριτήριο επιλογής και συνείδησης του μέσου καταναλωτή, τότε  το aequip.gr  έχει το δικαίωμα να ζητήσει εύλογη αποζημίωση από τον πελάτη. Το ποσό αυτό θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και το aequip.gr  έχει το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Δηλαδή η τυχόν εύλογη αποζημίωση της εταιρείας θα δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό επιστροφής που τυχόν θα οφείλεται στον πελάτη στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της μεταξύ μας αμφοτεροβαρούς σχέσης.  

ΙΙ. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων και αδικαιολόγητων επιστροφών ή δυστροπίας ή καταχρηστικής άσκησης του δικαίωματος επιστροφής/υπαναχώρησης ενάντια στον οικονομικο-κοινωνικό σκοπό και την τελολογία τους δικαιώματος, ενάντια στα χρηστά ήθη και την καλή και συναλλακτική πίστη ή σε περίπτωση εμφανούς δράσης κακόπιστα, η εταιρεία μας δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος και επιφυλλάσεται επί παντός νομίμου δικαιώματός της και τυχόν επιπλέον αποζημίωσης αδικαιολογήτων εξόδων στα οποία υπεβλήθη.   

ΙΙΙ. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν θα επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία, τότε η aequip δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. 

ΙV. Για καθυστερήσεις μεταξύ των διατραπεζικών συστημάτων δεν ευθύνεται η εταιρεία μας, καθώς και για προμήθεια τυχόν συναλλαγών επιστροφής ή προμήθειας με βάση την τιμολογιακή πολιτικη του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος/τράπεζας. 

 1. V.Σε περίπτωση τυχόνεπιστροφής χρημάτων στον πελάτη δεν περιλαμβάνονται στα επιστρεφόμενα από την εταιρεία μας ποσά τα έξοδα της αρχικής αποστολής. 
 2. VI.Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί και ηασκηση του είναι καταχρηστική και ενάντια στα χρηστά ήθη και καλή πίστη αν η υπαναχωρηση από τη σύμβαση γίνεται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, το οποίο και μπορεί να διορθωθεί. 

VIIΟ νόμος (Αστικός Κώδικας) στο αρθ. 542 ΑΚ ορίζει ότι παρόλο που ο αγοραστής άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης,  μπορεί να επιδικαστεί δικαστικά μόνο μείωση του τιμήματος ή αντικατάσταση του πράγματος, αν κριθεί ότι οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν την υπαναχώρηση. 

VIIIΗ εταιρεία μας διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά συμβαλλομένων της ή τρίτων που τη ζημίωσαν ή σε περίπτωση αδικοπραξίας ή πρόστησης ή σε ευθύνη από διαπραγματεύσεις ή προσυμβατική ευθύνη ή σε πλημελή εκτέλεση σύμβασης, καθώς και σε κάθε περίπτωση που ρυθμίζεται επί του παρόντος ή από την κείμενη νομοθεσία με οποιαδήποτε βάσιμη αιτία/ιστορικό και νομική βάση.   

ΙΧ. Κριτήριο για όλα τα ανωτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και για το δικαίωμα επιστροφής και υπαναχώρησης, τίθενται τα κοινώς γνωστά και κρατούντα στις συναλλακτικές πρακτικές, η κοινή λογικη, η καλή συναλλακτική πίστη, τα χρηστά ήθη και το κριτήριο επιλογής και συνείδησης του μέσου και έμφρονος καταναλωτή. 

Χ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ο Ν. 2251/1994.

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει ενδελεχώς τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους. Κριτήριο επιμέλειας τίθεται ο μέσος συνετός άνθρωπος και κοινωνός του δικαίου. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης αποδοχής από τον πελάτη της παράδοσης του είδους, θα θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση εξωτερικά και χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. «Δήλωση Συναίνεσης» Ο/Η Χρήστης/καταναλωτής δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Γενικών Όρων, Πολιτικής Προστασίας και των όρων Χρήσης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους, στο πλαίσιο των νόμιμων προϋποθέσεων και των κείμενων ισχύουσων διατάξεων της νομοθεσίας, επί τη βάση της ιδιωτικής αυτονομίας και συμβατικής ελευθερίας των μερών και υπό τον απαραβίαστο όρο ότι δεν προσκρούν σε κανόνα αναγκαστικού δικαίου και σε νομοθετική ρύθμιση από την οποία δεν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση. Αποτελεί προσωπική ευθύνη του χρήστη να διαβάσει και να ενηερωθεί για τους όρους χρήσης εν γένει και την πολιτική προστασίας της Εταιρείας μας.

 

Η συμμετοχή και πλοήγηση του χρήστη στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό του παρόντος ιστοτόπου και της σύναψης σύμβασης, νομική δε βάση τίθεται η συναίνεσή του και έχει παράλληλα όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019 (αναλυτικά ιδ. Πολιτικη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

 

 

Β.Υπόδειγμα οδηγιών για την υπαναχώρηση -Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

 

 

Γ. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

 

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρή-σετε από τη σύμβαση)

 

- Προς [αναγράψτε εδώ το όνομα του Πωλητή, τη γεωγραφική του διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθμό της τηλεομοιοτυπίας του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου]:

 

- Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβαση μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακό-λουθης υπηρεσίας (*)

 

- Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

 

- Ονομα καταναλωτή(-ών)

 

- Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

 

-Αριθ. παραγγελίας

 

- Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

 

- Ημερομηνία

 

---------------------------------------------------